גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ההתשה

תיאור העיטור: 


בליל ה-3 באוקטובר 1969 היה סגן ישי רון ז"ל מפקד יחידת טנקים, שהיתה מוצבת בקירבת מעוז ליד תעלת סואץ, שעליו פשטה יחידה מצרית. עם תחילת ההרעשה, שקדמה לפשיטה, הכין סגן ישי רון ז"ל את יחידתו לפעולה, וכשנתגלה האויב, נע מיד ביוזמתו בראש יחידתו במהירות, הסתער על האויב ורדף אחריו למרות ההפגזה והאש שטוחת המסלול מהעבר השני של התעלה. על מנת לאפשר לעצמו תצפית טובה, הוא הסתער, כשהוא חשוף בצריח. תוך הסתערות הגיע לשפת המים. פגש בשלוש סירות אויב כשהוא עצמו מפעיל את זרקור הטנק, את נשקו האישי ומטיל רימונים לצדדים. בשעת פעולתו זו נפגע מאש האויב ונהרג. בפעולתו שימש דוגמה אישית לפקודיו ונסך מרץ ותוקפנות בפעולת הטנקים.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל