גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ההתשה

תיאור העיטור: 


ביום ה-9 במרס 1969, בגזרת תעלת סואץ , שימש רב"ט אריה קליין כנהג מטל"ר. סוללתו הופגזה קשות על ידי האויב . כשניתנה פקודה לדלג לעמדה אחרת , נהג את ה-מטל"ר שלו , תחת אש נק"ל של האויב. אחד ה-מטלר"ים נפגע והחל בוער. יחד עם טור' שאול קוניוק כיבה רב"ט אריה קליין את השריפה ואחרי כן החל לפעול , ביוזמתו שלו , לחילוץ ה-מטל"ר . הוא קשר כבל גרירה ל-מטל"ר הפגוע וגרר אותו, תחת אש האויב , אל מחוץ לשטח הנתון לאש

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל