גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


במלחמת ששת הימים לחם רס"ן יואל גונן כקצין אג"מ של חטיבת שריון. בתוקף תפקידו פיקד רס"ן יואל גונן על המפקדה העיקרית, אותה הפעיל במיספר מיקרים ככוח משוריין, לצורך השמדת אויב, כמפורט להלן: א. טיהר והשמיד מערך נ.ט, לפני מערך שייח' זוויד. ב. לאחר הפריצה דרך מערך שייח' זוויד, אירגן את המפקדה במקום, שהותקפה משך הלילה על ידי כוחות אויב ובפעולה נמרצת השמיד כוחות אלה. ג. בעת המעבר במערך ביר חמה נתקל באש, הסתער בראש חלק מן המפקדה והשמיד את כוח האויב.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל