כריכת ספר מלחמת ההתשה

ספר אינטרנטי – מלחמת ההתשה 1970 – 1967 גדוד שריון – 79 חטיבה 40


מלחמת ההתשה

השריון במלחמת ההתשה