נערי קדש בחמישים ושש

מילים: אורה ממון

במזרח עלה שמש אדום ובוער

ובאופק צהוב המדבר מתעורר

וחיות של פלדה זוחלות על גחונן

טוחנות לאבק את החול הלבן.

נערים לוחמים, נערי השריון

כל תותח וצריח אומר ביטחון

ומפקדם הצעיר הנמרץ, האיתן

במשקפת שדה ופלומת הזקן.

עוד השמש יבוא והיום לא ייתם

עוד ישובו קרבות של זהב ושל דם

עוד יפלו ההולכים ויבואו תחתם

נערים שזקנו והלבין שערם.

אדמה עתיקה כל מקדש בה ישן,

אדמה חרוכה אבניה עשן,

התצמיח שדה היגדל בה דגן?

היבוא בה הגשם יירד בה ענן?

הימות בה אדם שבע ימים, שאנן?

רק הרוח יפרוש את כפות הדקלים

בברכה ירוקה אל פלוגת חיילים

שחושלו בברזל בשרב ובאש

נערים של קדש בחמישים ושש.